Advokatene i Danmark. Alle advokater Online


En alder av strafferettslig ansvar, den frie encyklopedi


mars grensen var igjen hevet til femten år

I mars, har vi fokus på mat og drikke Det var Juli senket fra femten til fjorten år, noe som var i strid med FNS anbefalinger, noe som utløste av kritikk fra medlemmene av FNS komité for Barns RettigheterAlder av strafferettslig ansvar betyr at barn under femten år er ikke dømt til straff for en forbrytelse, uansett hvor grovt det kan være. Med straffen skal bety betinget setning, en bot eller uttak av saksbehandlingen. Barn under lavalderen kan, imidlertid, holdes ansvarlig for sine gjerninger.

Grunnene for alder av strafferettslig ansvar er vanligvis barns mangel på modenhet og mangel på forståelse av konsekvensene av sine handlinger eller ubetinget tilsyns-setningen kan ha skadelige effekter på barnet.

Kriminelle under femten år er i stedet plassert i en institusjon, muligens. I andre land alder av strafferettslig ansvar er ofte lavere, bl. er grensen i England ved visse former for kriminalitet ti år. Lovbrudd begått av barn under ti år tidligere var ubetinget straffrie i Danmark, mens barn mellom ti og femten kunne bli straffet, hvis de antok at de visste at de kriminelle i den begått handlingen. Tidligere var det også en strafgrænse for forsettlig drap på fjorten år, akkurat som det var spesielle opdragelsesanstalter for barn som har fylt tolv år, som hadde begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet.

Noen ganger kommer det forslag i den politiske debatt om å endre grensen både i opp - og nedadgående retning.

uten samtykke fra barnet og dets foreldre

I, forslag til dansk folkeparti, for eksempel ved å senke grensen til tolv år. Ved folktingets åpning på tirsdag Oktober, statsminister planer for en styrket innsats mot ungdom lovovertredelser, som bl. involvert en senking av den kriminelle lavealder for fjorten år. Forslaget om å senke alder av strafferettslig ansvar er i strid med anbefalinger fra regjeringen kommisjonen på juvenile lovovertredelser. Forslaget om å senke alder av straffansvar la den seksuelle lavalder uendret. Dermed kan det i teorien føre til en fengselsstraff på to -åringer har sex sammen. Internasjonalt, artikkel tretti-sju av FN s Konvensjon som arrest og fengsling av barn bare brukes som siste alternativ, som bare kan gjøres på kortest mulig riktig tid, og at barn bør ikke være blant voksne kriminelle. Artikkelen førti pålegger konvensjonspartene å etablere en alder av strafferettslig ansvar i sin lovgivning, men ikke bestemme hva denne alderen må være. Fns Komité for Barns Rettigheter' og anbefaler at alder av strafferettslige ansvar som et absolutt minimum bør være tolv år, og at en lavere alder av samtykke må anses som uakseptabel internasjonalt.